VERSLAGGEVERS 2018-04-27T16:37:29+00:00

Nieuws over de webapplicatie

(19/02/2018) Geplande onderbreking van het betaalsysteem

Onze leverancier voor online betalingen meldt ons dat het elektronische betaalsysteem tijdelijk niet beschikbaar zal zijn op maandagochtend 05/03/2018, van 0:15 u tot 2:15 u. Tijdens deze onderbreking zal het niet mogelijk zijn om elektronische betalingen uit te voeren.

(12/12/2017) Praktijktest mechanische ventilatie

Op dit moment zijn alle sessies om de praktijktest af te leggen tot het einde van het jaar volzet. Het eerstvolgende sessie om de praktijktest af te leggen is op 10 januari. Blader dus ver genoeg door in de agenda als u een test wil reserveren.

Lukt het toch niet, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be

(20/10/2017) Heeft u problemen bij het valideren van een ventilatieprestatieverslag?

Nadat u op de knop “Finaliseren” geklikt heeft, lijkt het alsof het dossier vast zit. Dit is niet het geval! Om de medewerkers van BCCA vzw de kans te geven het finale ventilatieprestatieverslag (VPV) na te kijken, is er, in overleg met de consultatiecommisie, een wachttijd van 5 werkdagen voorzien. Het is dus mogelijk dat in deze 5 werkdagen uw dossier wordt nagekeken. Na 5 werkdagen zal u op het scherm waar u het VPV gefinaliseerd heeft, de knop “Ventilatieprestatieverslag valideren” terugvinden. Als u daar op klikt kan u het dossier verder afwerken. Meer informatie vindt u ook terug in de laatste versie van de handleiding op p. 66.

Lukt dat toch niet, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be.

 (30/05/2017) Problemen bij opladen van bestanden?

Het kan gebeuren dat het opladen van bestanden (bv. de plannen voor het VentilatieVoorontwerp) in de webapplicatie traag verloopt. De tijd om een bestand te opladen in de webapplicatie is in de praktijk afhankelijk van meerdere factoren:
– de bestandsgrootte
– de oplaadsnelheid door uw internetprovider
– de capaciteit van de servers bij BCCA vzw

 • De bestandsgrootte kan u verminderen door het voorontwerp te beperken tot de essentie en/of de bestanden te comprimeren. Meestal is een plan voldoende, de volledige EPB-voorafberekening bevat vaak overbodige informatie. Meer informatie over de eisen kan u vinden op https://www.ikventileerverstandig.be/verslaggevers/#ventilatievoorontwerp.
 • Uw oplaadsnelheid is van een aantal factoren afhankelijk (netwerkbelasting, provider, abonnement, …) en kan variëren doorheen de dag. Om uw huidige oplaadsnelheid te kennen, zijn online tools ter beschikking, bv. bij telenet of bij proximus.
 • De capaciteit van de servers bij BCCA vzw wordt continu gemonitord. Momenteel zijn er geen indicaties dat deze vergroot dient te worden, maar dit is mogelijk indien nodig.

Als u problemen ondervindt bij het opladen van bestanden, kan u altijd contact opnemen met onze helpdesk (ventilatie@bcca.be). Wij zoeken dan samen met u naar de oorzaak van het probleem om tot een oplossing te komen.

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

U vindt alle details over het ventilatievoorontwerp in het PDF-document hieronder. Het bevat een overzicht van de vragen die u kan overlopen in overleg met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van de eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen voor de bouwheer/opdrachtgever.

Het Ventilatievoorontwerp in detail

 • De technische specificaties van het VVO vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument A beschrijft de minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (VVO), zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.
 • NAV heeft een praktische gids voor het ventilatievoorontwerp voor systemen C en D. U kan de gids bestellen op de website van NAV.

VVO checklist

BCCA vzw controleert via steekproeven en op basis van een checklist de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp en geeft vervolgens feedback aan de verslaggever. U kan deze checklist downloaden zodat u zelf kan controleren of alle componenten op het ventilatievoorontwerp zijn vermeld.

Download de checklist voor uw VVO:

als PDF
als xls

Voorbeelden van VVO’s

Voorbeeld 1 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 2 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 3 (Ventilatiesysteem C)

Voorbeeld 4 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 5 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 6 (Ventilatiesysteem D)

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt in de webapplicatie van het Kwaliteitskader een ventilatieprestatieverslag opgesteld door één of meerdere erkende ventilatieverslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

 • Regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Doorstroomopeningen (DO)
 • Regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Mechanische ventilatie (MV)

Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende ventilatieverslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer informatie over het aanpak van de kwaliteitskader kan u hier bekijken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Een overzicht vindt u hier:

 • De technische specificaties voor de opmaak van het VPV vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS-P. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Opmeten debieten en vermogens

Debiet- en optioneel vermogensmetingen worden uitgevoerd door de verslaggever Mechanische ventilatie. De eisen in verband met de meetapparatuur, de voorbereidingen van het gebouw en het ventilatiesysteem, de meting zelf en de verslaggeving, kan u vinden in volgende documenten:

Meer informatie over de debietmetingen en geschikte apparatuur vindt u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van het WTCB.

Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de coördinator of verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd. Dit gebeurt via de webapplicatie of via sms. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in de handleiding, p.49.

Voor de verslaggeving van deze metingen kan u gebruikmaken van de template.

U kan bij het opmeten van de ventilatiedebieten zelf een methodiek kiezen. U kan kiezen om per ventiel steeds één meting met het meetapparaat uit te voeren, of om steeds drie keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om steeds 10 keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om uit te middelen over 30 seconden, … Het is daarbij wel belangrijk om de gekozen methode dan consequent toe te passen en niet in functie van het gewenste resultaat. U mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. U moet dus rapporteren wat u meet.

De rapportering van de mechanische debieten kan pas gebeuren als er niets meer wijzigt aan de installatie. Dit betekent dat alle ventielen geplaatst moeten zijn en dat ze afgesteld moeten zijn. Als u bijvoorbeeld aan het laatste ventiel dat u opmeet nog aanpassingen doet om het gewenste debiet te halen, moet u ook alle andere ventielen opnieuw opmeten vooraleer u het resultaat als definitief rapporteert. Als u alle debieten heeft opgemeten, meldt u de meting af en stuurt u de resultaten door via de webapplicatie of per sms. Dat resultaat wordt doorgegeven aan onze inspecteurs. Als er een inspectie zal uitgevoerd worden, wordt u geïnformeerd binnen 5 minuten nadat u de meetresultaten heeft doorgegeven. Zorg er dus steeds voor dat u de meting afmeldt voor u de werf verlaat, zodat een inspectie zonder nutteloos tijdverlies kan verlopen.

Wanneer een inspectie wordt uitgevoerd, zal de inspecteur u vragen om met uw meettoestel een aantal metingen opnieuw uit te voeren en deze resultaten vergelijken met de debieten die u heeft doorgestuurd. Deze mogen uiteraard maar binnen bepaalde grenzen afwijken. Voorlopig hanteren de inspecteurs hierbij een tolerantie van 15%. Deze zal in de toekomst verder worden verfijnd in samenspraak met de verschillende stakeholders. Het is ook mogelijk dat de inspecteur een aantal metingen controleert met eigen meetapparatuur.

Indien u voor het doorsturen van de meetresultaten ter plaatse vaststelt dat de debieten niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan u het ventilatiesysteem opnieuw (laten) afstellen en een nieuwe meting uitvoeren alvorens u de resultaten doorstuurt. Indien dit niet meteen kan worden opgelost, moet u de meting afmelden voordat u de werf verlaat en deze op een later tijdstip opnieuw inplannen. Hoe dit te doen staat beschreven in de handleiding van de webapplicatie.

Vaststellen prestaties van vaste componenten

Naast het opmeten van de mechanische debieten, moeten er ter plaatse vaststellingen gebeuren over de productprestaties van de verschillende vaste componenten. Dit gebeurt door de verschillende verslaggevers RTO, DO, RAO en MV die zijn aangesteld voor de EPB-eenheid.

Controles door BCCA vzw

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de opgeladen documenten bij aanvraag van het VPV. Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de opgeladen bestanden worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met de coördinator van het dossier.

Bij een controle ter plaatse (in situ controle) zal een BCCA inspecteur de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties controleren. Bij een desktop controle zullen de opgeladen documenten worden gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Er zijn vier mogelijkheden voor dergelijke inspecties:

 • op basis van de ventilatiemeting (na eind sms of ingave van debieten in de applicatie): daarbij wordt betrouwbaarheid van de meting (oa. aanwezigheid gekwalificeerde verslaggever, correct gebruik van meetapparatuur, …) en het gerapporteerde meetresultaat gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen zoals roosters of de ventilatie-unit) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens ventilatiemeting (na start, voor eind SMS ventilatie of ingave van debieten in de applicatie): daarbij wordt de betrouwbaarheid van de meting gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens inspectie binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid: daarbij kunnen verschillende aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • op basis van VPV desktopcontrole: daarbij wordt de rapportering gecontroleerd op basis van waarnemingen, correctheid en volledigheid van rapporteren, hierbij is het nog mogelijk om een afspraak te maken met de coördinator om ter plaatse verdere waarnemingen te doen

Een in situ controle zal dus meestal worden uitgevoerd wanneer de ventilatieverslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. Na het versturen van de eind sms of het ingeven van de meetresultaten in de webapplicatie, moet u nog enkele minuten op de werf aanwezig blijven. Wanneer een inspectie gepland is, zal de inspecteur u binnen enkele minuten contacteren om u hiervan op de hoogte te brengen. Om de inspectie vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw GSM-nummer in de applicatie op te geven. Van elke inspectie wordt een inspectieverslag opgesteld met de vaststellingen. De aanwezige ventilatieverslaggever kan dit nalezen, kan eventueel opmerkingen toevoegen en moet dit vervolgens ondertekenen. Het verslag wordt nadien per e-mail opgestuurd naar de ventilatieverslaggever.

Wie kan erkend verslaggever worden?

Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur … Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever. Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en vervolgens een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever

Vanaf 1 februari 2016 kan u zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via de webapplicatie. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar de webapplicatie en registreer uw bedrijf.
 2. Vul de gegevens in van de persoon/personen die de theoretische modules zullen doorlopen. Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag dat u vindt op de factuur van BCCA vzw. (betaling kan ook online)
 3. De kandidaten ontvangen een uitnodiging voor de online toets via mail. Ze kunnen deze toets plannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score.
 4. Wie slaagt krijgt vervolgens toegang tot de webapplicatie om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is.
 5. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via de webapplicatie om deze praktische test af te leggen.

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt, in samenwerking met BCQS vzw en de betrokken stakeholders, een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

Data opleiding:

 • donderdag 7 juni 2018 van 8u30 tot 16u30

Inschrijven voor de opleiding erkend verslaggever

Inhoud vrijwillige opleiding

Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met de webapplicatie voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Voorwaarden

Hou rekening met deze voorwaarden voor u zich inschrijft voor een theoretische opleiding:

 • Zorg voor een goede voorkennis van de EPB-regelgeving over ventilatie, de STS-P 73-1 technische specificaties en de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en D) en hun werking.
 • Er bestaat 1 cursus voor alle taken van de ventilatieverslaggever. Het is dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor één of meerdere deeltaken.
 • Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en leert de deelnemers niet om een ventilatie-installatie te ontwerpen of te plaatsen.

Kostprijs

De opleiding tot ventilatieverslaggever kost 285 EUR + btw (*).

(*) BCQS vzw is erkend als opleidingsinstelling van de KMO-portefeuille van het Vlaamse Gewest (erkenningsnummer DV.O216726). Meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de ventilatieverslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL): 174 EUR + btw
 • Coördinator (CO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS): 50 EUR + btw
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV): 50 EUR + btw

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via de webapplicatie. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktijktest. Hierbij evalueren we of de kandidaat-ventilatieverslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten en of deze apparatuur correct gebruikt wordt.

Verloop van de praktijktest

De test bestaat erin dat u 10 debieten moet opmeten: 5 extractiedebieten en 5 pulsiedebieten. De debieten liggen allen tussen 20m³/h en 90m³/h, gangbare ventilatiedebieten in residentiële ventilatiesystemen. Daarnaast moet u ook het elektrisch vermogen van de ventilator opmeten.

De setup is zodanig ontwikkeld dat de debieten aan de ventilatiemond kunnen gemeten worden met de meest gangbare debietmeettoestellen. De ventilator wordt aangesloten met een normaal stopcontact en werkt op 230V.

U brengt de meettoestellen mee die u in de praktijk zal gebruiken om deze metingen (debiet én vermogen) uit te voeren. Deze toestellen moeten niet uw eigendom zijn, maar u moet ze wel correct kunnen gebruiken en ze moeten ook voldoen aan de eisen die hieronder vermeld staan. U brengt ook de kalibratiedocumenten van de toestellen mee.

Om de kwalificatie verslaggever Mechanische ventilatie te halen, moet u aantonen dat u – naast de ventilatiedebieten – het ventilatorvermogen correct kan opmeten, ook al is het in de ventilatieverslaggeving niet verplicht om het ventilatorvermogen op te meten. Enkel het correct meten van de debieten en vermogen wordt getoetst op de test, u moet zelf geen verslag van de metingen opmaken.

Na afloop van de praktijktest krijgt u het resultaat van de test op papier mee. U bent geslaagd als alle metingen binnen 15% van de referentiewaarde liggen. Een paar dagen later wordt u dan erkend als verslaggever mechanische ventilatie. Dat betekent dat uw bedrijfsnaam in de lijst van erkende bedrijven zal verschijnen en dat u metingen zal kunnen registreren in de webapplicatie.

De praktijktest zal op termijn op verschillende locaties worden georganiseerd.

Voorwaarden voor deelname aan de test

Om te kunnen deelnemen aan de praktijktest moet u reeds geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever Mechanische ventilatie’ (MV)
U moet bovendien beschikken over geschikte meetapparatuur (zie hieronder).

Eisen aan de meettoestellen

De kandidaat-ventilatieverslaggever moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van het WTCB.

Dit toestel moet elke twee jaar worden gekalibreerd.

Dit toestel moet elke vijf jaar worden gekalibreerd.

Inschrijven voor de praktijktest

De kostprijs voor de praktijktest bedraagt 175 EUR excl. btw.

U kan zich aanmelden voor de praktijktest via de webapplicatie, op dezelfde manier als u zich aanmeldt voor de theoretische toets: kies in de linker kolom onder menu “Bedrijf” voor “Examen”, en klik dan op “Nieuwe uitnodiging”, duidt de juiste gebruiker aan en kies onder Product voor “Kwalificatietoets Verslaggever Mechanische ventilatie voor het kwaliteitskader ventilatie (praktisch)”. Bij de uitnodiging voor de test zal u nu geen vragenlijst krijgen, maar een agenda met momenten waarop de praktijktest kan afgelegd worden. U ziet ook waar de praktische test georganiseerd wordt. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in de handleiding, p.11 en p.16.

Jaarlijkse kostprijs erkende verslaggevers

Elk bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage voor de erkenning als bedrijf voor ventilatieverslaggeving en om de algemene werking van het Kwaliteitskader te ondersteunen:

 • Per erkend bedrijf: 200 EUR + btw
 • Per gekwalificeerde persoon binnen het Kwaliteitskader: 50 EUR + btw

Indien een persoon zich kwalificeert voor alle taken of voor één of meerdere deeltaken, dan dient er slechts 1 bijdrage betaald te worden.

Nieuws over de webapplicatie

(13/01/2017) Er werden enkele problemen gesignaleerd met de module om de praktische test online te reserveren. Aarzel niet om een mailtje te sturen naar ventilatie@bcca.be met vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact op met u om uw reservatie in orde te brengen.

(14/12/2016) De nieuwe versie van de webapplicatie staat online. De belangrijkste wijziging is dat er voortaan per dossier moet betaald worden en dat de aankoop van kredieten niet langer mogelijk is. U leest alle details in onze nieuwsbrief.

We pasten ook de handleiding van de webapplicatie aan.

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

U vindt alle details over het ventilatievoorontwerp in het PDF-document hieronder. Het bevat een overzicht van de vragen die u kan overlopen in overleg met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van de eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen voor de bouwheer/opdrachtgever.

Het Ventilatievoorontwerp in detail

 • De technische specificaties van het VVO vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument A beschrijft de minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (VVO), zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

VVO checklist

BCCA vzw controleert via steekproeven en op basis van een checklist de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp en geeft vervolgens feedback aan de verslaggever. U kan deze checklist downloaden zodat u zelf kan controleren of alle componenten op het ventilatievoorontwerp zijn vermeld.

Download de checklist voor uw VVO:

als PDF
als xls

Wie kan erkend verslaggever worden?

Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur … Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever. Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en vervolgens een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever

Vanaf 1 februari 2016 kan u zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via de webapplicatie. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar de webapplicatie en registreer uw bedrijf.
 2. Vul de gegevens in van de persoon/personen die de theoretische modules zullen doorlopen. Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag dat u vindt op de factuur van BCCA vzw. (betaling kan ook online)
 3. De kandidaten ontvangen een uitnodiging voor de online toets via mail. Ze kunnen deze toets plannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score.
 4. Wie slaagt krijgt vervolgens toegang tot de webapplicatie om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is.
 5. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via de webapplicatie om deze praktische test af te leggen.

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt, in samenwerking met BCQS vzw en de betrokken stakeholders, een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

Inschrijven voor de opleiding erkend verslaggever

Inhoud vrijwillige opleiding

Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met de webapplicatie voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Voorwaarden

Hou rekening met deze voorwaarden voor u zich inschrijft voor een theoretische opleiding:

 • Zorg voor een goede voorkennis van de EPB-regelgeving over ventilatie, de STS-P 73-1 technische specificaties en de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en D) en hun werking.
 • Er bestaat 1 cursus voor alle taken van de ventilatieverslaggever. Het is dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor één of meerdere deeltaken.
 • Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en leert de deelnemers niet om een ventilatie-installatie te ontwerpen of te plaatsen.

Kostprijs

De opleiding tot ventilatieverslaggever kost 275 EUR + btw (*).

(*) BCQS vzw is erkend als opleidingsinstelling van de KMO-portefeuille van het Vlaamse Gewest (erkenningsnummer DV.O216726). Meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de verslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL): 174 EUR + btw
 • Coördinator (CO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS): 50 EUR + btw
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV): 50 EUR + btw

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via de webapplicatie. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktische test. Hierbij evalueren we of de kandidaat-verslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten.

Organisatie praktijktest

De praktische test wordt georganiseerd op verschillende locaties. De kandidaat-verslaggever moet minimaal geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever mechanische ventilatie’ (MV) en moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietsmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van het WTCB. Concreet moeten tijdens de praktische test 5 extractiedebieten en 5 toevoerdebieten tussen 20 m³/h en 90m³/h opgemeten worden.
 • Een gekalibreerde elektrische vermogensmeter om het werkelijk elektrisch vermogen, dat ventilatoren opnemen, te meten. Deze meter moet het actieve vermogen kunnen meten (in W), dus niet alleen het schijnbare vermogen (in VA). De ventilator die tijdens de test wordt gebruikt, kan aangesloten worden op een normaal stopcontact. Omdat de specificaties voor de apparatuur om het actief elektrisch vermogen van de ventilator(en) te meten, nog niet gepubliceerd zijn, kan u de vermogensmeter van BCCA vzw gebruiken.

Kostprijs

De kostprijs voor de praktische test bedraagt 175 EUR + btw.

U kan deze test reserveren via de webapplicatie, zodra u bent geslaagd voor het theoretische examen mechanische ventilatie.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de verslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL): 174 EUR + btw
 • Coördinator (CO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS): 50 EUR + btw
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO): 50 EUR + btw
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV): 50 EUR + btw

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via de webapplicatie. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktische test. Hierbij evalueren we of de kandidaat-verslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten.

Organisatie praktijktest

De praktische test wordt georganiseerd op verschillende locaties. De kandidaat-verslaggever moet minimaal geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever mechanische ventilatie’ (MV) en moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietsmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van het WTCB. Concreet moeten tijdens de praktische test 5 extractiedebieten en 5 toevoerdebieten tussen 20 m³/h en 90m³/h opgemeten worden.
 • Een gekalibreerde elektrische vermogensmeter om het werkelijk elektrisch vermogen, dat ventilatoren opnemen, te meten. Deze meter moet het actieve vermogen kunnen meten (in W), dus niet alleen het schijnbare vermogen (in VA). De ventilator die tijdens de test wordt gebruikt, kan aangesloten worden op een normaal stopcontact. Omdat de specificaties voor de apparatuur om het actief elektrisch vermogen van de ventilator(en) te meten, nog niet gepubliceerd zijn, kan u de vermogensmeter van BCCA vzw gebruiken.

Kostprijs

De kostprijs voor de praktische test bedraagt 175 EUR + btw.

U kan deze test reserveren via de webapplicatie, zodra u bent geslaagd voor het theoretische examen mechanische ventilatie.

Jaarlijkse kostprijs erkende verslaggevers

Elk bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage voor de erkenning als bedrijf voor ventilatieverslaggeving en om de algemene werking van het Kwaliteitskader te ondersteunen:

 • Per erkend bedrijf: 200 EUR + btw
 • Per gekwalificeerde persoon binnen het Kwaliteitskader: 50 EUR + btw

Indien een persoon zich kwalificeert voor alle taken of voor één of meerdere deeltaken, dan dient er slechts 1 bijdrage betaald te worden.