Nieuws over het online platform

(20/06/2023) Technische migratie van het betaalsysteem 27/06

Op 27 juni 2023 voorziet onze leverancier voor online betalingen een technische migratie. Als u problemen ondervindt met het elektronische betaalsysteem, gelieve dan contact op te nemen via ventilatie@bcca.be.

(2/06/2023) Tijdelijke onderbreking examenmodule

Door wijzigingen aan de interface van de provider van de examenmodule, is het afleggen van theoretische examens tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u sinds 31/05 examens proberen afleggen, breng ons op de hoogte via ventilatie@bcca.be.

Klik hier voor meer berichten

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

U vindt alle details over het ventilatievoorontwerp in het PDF-document hieronder. Het bevat een overzicht van de vragen die u kan overlopen in overleg met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van de eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen voor de bouwheer/opdrachtgever.

Het Ventilatievoorontwerp in detail

 • De technische specificaties van het VVO vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument A beschrijft de minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (VVO), zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.
 • NAV heeft een praktische gids voor het ventilatievoorontwerp voor systemen C en D. U kan de gids bestellen op de website van NAV.

VVO checklist

BCCA vzw controleert via steekproeven en op basis van een checklist de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp en geeft vervolgens feedback aan de verslaggever. U kan deze checklist downloaden zodat u zelf kan controleren of alle componenten op het ventilatievoorontwerp zijn vermeld.

Download de checklist voor uw VVO:

als PDF
als xls

Voorbeelden van VVO’s

Voorbeeld 1 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 2 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 3 (Ventilatiesysteem C)

Voorbeeld 4 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 5 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 6 (Ventilatiesysteem D)

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt in het online platform van het Kwaliteitskader een ventilatieprestatieverslag opgesteld door één of meerdere erkende ventilatieverslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

 • Regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Doorstroomopeningen (DO)
 • Regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Mechanische ventilatie (MV)

Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende ventilatieverslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en voegt in het online platform de verschillende verslagen samen om het VPV op te maken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Een overzicht vindt u hier:

 • De technische specificaties voor de opmaak van het VPV vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS-P. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Enkele aandachtspunten voor de ventilatieverslaggever en veelgemaakte fouten bij het rapporteren in de EPB-aangifte, zoals opgesteld door het VEKA, kan u nalezen op:

Opmeten debieten en vermogens

Debiet- en optioneel vermogensmetingen worden uitgevoerd door de verslaggever Mechanische ventilatie. De eisen in verband met de meetapparatuur, de voorbereidingen van het gebouw en het ventilatiesysteem, de meting zelf en de verslaggeving, kan u vinden in volgende documenten:

Voor de verslaggeving van deze metingen kan u gebruikmaken van de template.

Eisen aan de meetapparatuur

De ventilatieverslaggever moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van Buildwise.

Dit toestel moet elke twee jaar worden gekalibreerd.

Dit toestel moet elke vijf jaar worden gekalibreerd.

Aankondiging metingen binnen het kwaliteitskader

Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd. Dit gebeurt via het online platform of via sms. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in op deze helppagina.

Indien u voor het doorsturen van de meetresultaten ter plaatse vaststelt dat de debieten niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan u het ventilatiesysteem opnieuw (laten) afstellen en een nieuwe meting uitvoeren alvorens u de resultaten doorstuurt. Indien dit niet meteen kan worden opgelost, moet u de meting afmelden voordat u de werf verlaat en deze op een later tijdstip opnieuw inplannen. Hoe dit te doen staat beschreven in de handleiding van het online platform.

Om binnen het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw metingen te mogen uitvoeren, is het belangrijk dat de betrokken ventilatieverslaggever over de juiste competenties beschikt en als verslaggever geactiveerd is binnen het kwaliteitskader. Dit betekent geslaagd zijn voor de theoretische toets Verslaggever mechanische ventilatie (MV) en de praktijktest voor het meten van mechanische debieten en elektrisch vermogen. Als deze testen niet bij BCCA vzw werden afgelegd, kan men hiervoor een vrijstelling aanvragen. Meer informatie kan u vinden op deze pagina.

Bovendien is het belangrijk om voor de betrokken ventilatieverslaggever de gebruiksvergoeding voor het huidige gebruiksjaar te betalen. Op die manier staat deze verslaggever op de lijst van gekwalificeerde ventilatieverslaggevers en zal deze van BCCA vzw updates ontvangen via nieuwsbrieven, toegang hebben tot het gratis online leerplatform, …. De tarieven kan u raadplegen op deze pagina.

Als de inspecteur van BCCA vzw op de werf vaststelt dat de persoon die de metingen uitvoert niet op deze lijst van gekwalificeerde ventilatieverslaggevers mechanische ventilatie staat, zal de inspecteur een onaanvaardbare niet-conformiteit vaststellen (ONCP1 – De vaststellingen of metingen gebeurden niet door een BCCA-gekwalificeerde verslaggever). De bijhorende sanctie zal dan altijd een hermeting door een gekwalificeerde ventilatieverslaggever zijn.

Merk op dat het steeds nodig is om bij het inplannen van een meting de juiste ventilatieverslaggever aan te duiden. Enkel de gekwalificeerde personen kunnen worden geselecteerd in het platform.

Correcte meetmethode

U kan bij het opmeten van de ventilatiedebieten zelf een methodiek kiezen. U kan kiezen om per ventiel steeds één meting met het meetapparaat uit te voeren, of om steeds drie keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om steeds 10 keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om uit te middelen over 30 seconden, … Het is daarbij wel belangrijk om de gekozen methode dan consequent toe te passen en niet in functie van het gewenste resultaat. U mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. U moet dus rapporteren wat u meet.

De rapportering van de mechanische debieten kan pas gebeuren als er niets meer wijzigt aan de installatie. Dit betekent dat alle ventielen geplaatst moeten zijn en dat ze afgesteld moeten zijn. Als u bijvoorbeeld aan het laatste ventiel dat u opmeet nog aanpassingen doet om het gewenste debiet te halen, moet u ook alle andere ventielen opnieuw opmeten vooraleer u het resultaat als definitief rapporteert. Als u alle debieten heeft opgemeten, meldt u de meting af en stuurt u de resultaten door via het online platform of per sms. Dat resultaat wordt doorgegeven aan onze inspecteurs.

In sommige situaties is het niet altijd duidelijk hoe u het debiet kan opmeten. Een aantal typevoorbeelden van deze uitdagende situaties hebben we samengebracht in het document Praktische uitdagingen, waarbij telkens wordt aangegeven wat wel en niet aanvaardbaar is volgens de Consultatiecommissie van BCCA vzw.

Vaststellen prestaties van vaste componenten

Naast het opmeten van de mechanische debieten, moeten er ter plaatse vaststellingen gebeuren over de productprestaties van de verschillende vaste componenten. Dit gebeurt door de verschillende verslaggevers RTO, DO, RAO en MV die zijn aangesteld voor de EPB-eenheid.

Mechanische ventilatie

Als verslaggever mechanische ventilatie rapporteert u dus ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het vraaggestuurde ventilatiesysteem. Indien de unit niet is opgenomen in de lijst op www.epbd.be moet u ook het thermisch rendement van de warmtewisselaar rapporteren, gemeten volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit.

Doorstroomopeningen

Voor doorstroomopeningen maakt men onderscheid tussen grote openingen, doorstroomroosters en spleten onder binnendeuren.

De regels voor grote openingen zijn terug te vinden in de EPB-pedia van VEKA.

Met doorstroomroosters worden producten bedoeld die in de muur, in de deur of in het kader rond de deur worden ingewerkt. Niet eender welk rooster is een geldige doorstroomopening: het debiet bij 2Pa drukverschil over het rooster moet gekend zijn. Vaak worden deze roosters gemaakt omdat ze esthetischer zijn dan een spleet onder de deur en ze akoestisch dempend zijn.

Als de doorstroomopening een spleet onder de binnendeur is, dan is de netto oppervlakte gelijk aan de hoogte van de spleet gemeten vanaf het afgewerkte vloeroppervlak tot aan de onderzijde van de deur, vermenigvuldigd met de breedte van de deuropening, zie ook de EPB-pedia van VEKA. Als breedte van de deuropening mag de dagmaat worden ingevoerd, zonder rekening te houden met de aanslaglatten. Als de vloerbekleding nog niet is geplaatst, wordt bij het opmeten (tussen de onderzijde van de deur en de uitgemeten nul-vloerpas) rekening gehouden met de dikte van de toekomstige vloerbekleding. Bij tapijt, keramische tegels … zal dat meestal 1 cm zijn, terwijl parket, natuursteentegels … dikker zullen zijn. Als de vloerbedekking nog niet gekend is, wordt er bij ontstentenis gerekend met een dikte van 1 cm. Een spleet onder de binnendeur is pas een geldige doorstroomopening als ze minstens 5 mm hoog is.

Let ook op als de vloerafwerking tussen beide ruimtes verschillend is. Als er een overgangsprofiel geplaatst wordt zoals in de foto hierboven zal de hoogte van de spleet kleiner zijn dan de spleet onder de geopende deur.

Indien een binnendeur nog niet aanwezig is wanneer het VPV wordt opgesteld, rapporteert u de deuropening als een grote opening. De deur die later zal geïnstalleerd worden, moet wel toelaten dat het doorstroomdebiet gerealiseerd wordt.

Regelbare toevoeropeningen

Een belangrijke groep van RTO’s vormen de roosters met een variabele lengte, waarvan het totale debiet dus afhangt van de lengte van het rooster en de producteigenschappen van het rooster zoals de nuldebietlengte (L0) en het debiet per lopende meter (q0) van het rooster. Deze producteigenschappen worden bepaald in een labo en kan u terugvinden in documentatie van de fabrikant of op de website www.epbd.be, productgroep 4.1.

Ook de lengte van het rooster moet correct gerapporteerd worden. Voor de lengte van het rooster kunnen twee definities gebruikt worden. In de toelichtingsfiche van de RTO’s opgenomen in databank op www.epbd.be staat een definitie die kan verschillen van de definitie die gehanteerd wordt door het VEKA, beschreven op de EPB-pedia.

In de EPB-productgegevens databank wordt voor de lengte van de RTO telkens de zaagmaat, van binnenuit gemeten genomen. Deze staat los van de dagmaat van de RTO.

VEKA hanteert volgende definitie voor de lengte van de RTO:

 • Voor een RTO op het venster, dus geplaatst op het raamprofiel:
  • Als de kopstukken (= blinde stukken zonder ventilatieopeningen) elk smaller zijn dan 2 cm: de dagmaat van het venster (= vensterbreedte, gemeten tussen de dagkanten langs de buitenzijde)
  • Als de kopstukken elk breder zijn dan 2 cm: de gemeten dagmaat verminderd met de kopstukken
 • Voor een RTO in een venster, dus geplaatst op het glas:
  • De gemeten lengte van het rooster, verminderd met de kopstukken

In de praktijk zullen beide definities een verschil in lengte opgeven van minder dan 10cm. In overleg met de consultatiecommissie werd beslist dat beide definities aanvaard zullen worden binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw.

Controles en handhaving door BCCA vzw

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de verslaggeving bij aanvraag van het VPV. Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de verslaggeving worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met de coördinator van het dossier.

Bij een controle ter plaatse (in situ controle) zal een BCCA inspecteur de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties controleren. Bij een desktop controle zal de verslaggeving worden gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Er zijn vier mogelijkheden voor dergelijke inspecties:

 • op basis van de ventilatiemeting (na eind sms of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt betrouwbaarheid van de meting (oa. aanwezigheid gekwalificeerde verslaggever, correct gebruik van meetapparatuur, …) en het gerapporteerde meetresultaat gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen zoals roosters of de ventilatie-unit) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens ventilatiemeting (na start, voor eind SMS ventilatie of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt de betrouwbaarheid van de meting gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens inspectie binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid: daarbij kunnen verschillende aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • op basis van VPV desktopcontrole: daarbij wordt de rapportering gecontroleerd op basis van waarnemingen, correctheid en volledigheid van rapporteren, hierbij is het nog mogelijk om een afspraak te maken met de coördinator om ter plaatse verdere waarnemingen te doen

Een in situ controle zal meestal gebeuren wanneer de verslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. Daarom moet u de planning van de meting minstens de dag voordien ingeven in het online platform. Een meting op dinsdag om 10u ’s ochtends, moet u dus ten laatste maandagavond om middernacht in het online platform registreren.  Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is, kan u de planning ook de dag zelf ingeven. U moet dan bijkomend een e-mail sturen naar ventilatie@bcca.be met de reden van de uitzondering. Ook tijdens de meting zijn er enkele praktische regels te volgen. Er moet  minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform). Als er een inspectie zal uitgevoerd worden, wordt u geïnformeerd binnen 5 minuten nadat u de meetresultaten heeft doorgegeven. Zorg er dus steeds voor dat u de meting afmeldt voor u de werf verlaat, zodat een inspectie zonder nutteloos tijdverlies kan verlopen. Na contact met de ventilatieverslaggever heeft de inspecteur nog 15 minuten om ter plaatse te geraken. Om de communicatie met de inspecteur vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw gsm-nummer in het online platform op te geven.

Wanneer een inspectie wordt uitgevoerd, zal de inspecteur u vragen om met uw meettoestel een aantal metingen opnieuw uit te voeren en deze resultaten vergelijken met de debieten die u heeft doorgestuurd. Deze mogen uiteraard maar binnen bepaalde grenzen afwijken. De gehanteerde toleranties en gevolgen kan u raadplegen in Bijlage 8 van de Beschrijving van het Kwaliteitskader Ventilatie BCCA vzw: tabel niet-conformiteiten en sancties. Het is ook mogelijk dat de inspecteur een aantal metingen controleert met eigen meetapparatuur.

Sanctiebeleid

De consultatiecommissie heeft een tabel niet-conformiteiten en sancties opgesteld waarin opgelijst staat hoe zwaar bepaalde onregelmatigheden worden ingeschat en welke sancties daar kunnen tegenover staan voor het bedrijf van de ventilatieverslaggever. Elke vastgestelde niet-conformiteit zal op basis van deze tabel door de beoordelingscommissie worden beoordeeld. Deze tabel zal in overleg met de consultatiecommissie worden geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen.

Wie kan erkend verslaggever worden?

Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur … Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever. Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever

U kan zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via het online platform. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar het online platform en registreer uw bedrijf. (Voor hulp klik hier)
 2. Link uw account aan uw natuurlijke persoon zodat u uw behaalde competenties steeds kan ophalen voor een andere account. (Voor hulp klik hier)
 3. Voeg eventueel bijkomende medewerkers toe. (Voor hulp klik hier)
 4. Schrijf de medewerkers in voor de theoretische modules. (Voor hulp klik hier) Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag op basis van een opgeladen saldo (Voor hulp klik hier).
 5. De kandidaten kunnen deze toets na betaling onmiddellijk afleggen, maar kunnen deze ook inplannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score. (Voor hulp klik hier).
 6. Wie slaagt kan vervolgens toegang krijgen tot het online platform om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is. Deze functies moeten worden geactiveerd in het online platform. (Voor hulp klik hier)
 7. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via het online platform om deze praktische test af te leggen.

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

BCCA is erkend als opleidingsinstelling door het VEKA voor het geven van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers. Deze opleiding komt in aanmerking voor 6u15 vorming met vrije inhoud.

NIEUW BCCA is erkend als opleidingsinstelling door Vlaio voor de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O248435. Deze opleiding komt in aanmerking voor 6u15 vorming. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag.

 • donderdag 14 maart 2024 van 8u30 tot 16u30 (kantoren van BCCA vzw, Diegem)

Bij voldoende interesse organiseert BCCA vzw op aanvraag bijkomende opleidingen. Als u interesse heeft, kan u ons contacteren via ventilatie@bcca.be.

Inhoud vrijwillige opleiding

Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met het online platform voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Voorwaarden

Hou rekening met deze voorwaarden voor u zich inschrijft voor een theoretische opleiding:

 • Zorg voor een goede voorkennis van de EPB-regelgeving over ventilatie, de STS-P 73-1 technische specificaties en de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en D) en hun werking.
 • Er bestaat 1 cursus voor alle taken van de ventilatieverslaggever. Het is dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor één of meerdere deeltaken.
 • Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en leert de deelnemers niet om een ventilatie-installatie te ontwerpen of te plaatsen.

Kostprijs 2024

De opleiding tot ventilatieverslaggever kost 250 EUR + BTW.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de ventilatieverslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL)
 • Coördinator (CO)
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS)
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO)
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV)

U kan de prijzen hier raadplegen.

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via het online platform. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktijktest. Hierbij evalueren we of de kandidaat-ventilatieverslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten en of deze apparatuur correct gebruikt wordt.

Verloop van de praktijktest

De test bestaat erin dat u 10 debieten moet opmeten: 5 extractiedebieten en 5 pulsiedebieten. De debieten liggen allen tussen 20m³/h en 90m³/h, gangbare ventilatiedebieten in residentiële ventilatiesystemen. Daarnaast moet u ook het elektrisch vermogen van de ventilator opmeten.

De setup is zodanig ontwikkeld dat de debieten aan de ventilatiemond kunnen gemeten worden met de meest gangbare debietmeettoestellen. De ventilator wordt aangesloten met een normaal stopcontact en werkt op 230V.

U brengt de meettoestellen mee die u in de praktijk zal gebruiken om deze metingen (debiet én vermogen) uit te voeren. Deze toestellen moeten niet uw eigendom zijn, maar u moet ze wel correct kunnen gebruiken en ze moeten ook voldoen aan de eisen die hieronder vermeld staan. U brengt ook de kalibratiedocumenten van de toestellen mee.

Om de kwalificatie verslaggever Mechanische ventilatie te halen, moet u aantonen dat u – naast de ventilatiedebieten – het ventilatorvermogen correct kan opmeten, ook al is het in de ventilatieverslaggeving niet verplicht om het ventilatorvermogen op te meten. Enkel het correct meten van de debieten en vermogen wordt getoetst op de test, u moet zelf geen verslag van de metingen opmaken.

Na afloop van de praktijktest krijgt u het resultaat van de test op papier mee. U bent geslaagd als alle metingen binnen 15% van de referentiewaarde liggen. Een paar dagen later wordt u dan erkend als verslaggever mechanische ventilatie. Dat betekent dat uw bedrijfsnaam in de lijst van erkende bedrijven zal verschijnen en dat u metingen zal kunnen registreren in het online platform.

De praktijktest zal op termijn op verschillende locaties worden georganiseerd.

Voorwaarden voor deelname aan de test

Om te kunnen deelnemen aan de praktijktest moet u reeds geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever Mechanische ventilatie’ (MV)

De kandidaat-ventilatieverslaggever moet beschikken over een geschikte en gekalibreerde debietmeter en vermogensmeter. Voor meer info, klik hier.

Inschrijven voor de praktijktest

De kostprijs voor de praktijktest kan u hier vinden.

Inschrijven voor de praktijktest gebeurt via het online platform. In ons helpcentrum kan u de stappenplan en video ondersteuning raadplegen. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden.

Elders verworven competenties

Als u al een examen voor ventilatieverslaggeving hebt afgelegd bij een andere instelling, kan u een vrijstelling aanvragen via ventilatie@bcca.be. De procedure voor de aanvraag staat beschreven in §7.4 uit het reglement “Beschrijving van het Kwaliteitskader Ventilatie BCCA vzw”.

Webinars

BCCA vzw biedt een gratis leerplatform aan voor ventilatieverslaggevers die door BCCA vzw erkend zijn. Dit leerplatform bestaat uit webinars over verschillende aspecten van ventilatie. We bieden dit platform aan op advies van de Consultatiecommissie met als doel de kennis van de ventilatieverslaggevers op peil te houden en te verbeteren. Op deze manier werken we aan permanente vorming en kennisverspreiding om de kwaliteit van de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen te kunnen verbeteren.

De eerste drie onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Algemene inleiding op het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw
 • Demo online platform
 • Rapporteren van ventilatie-unit

Op 16 mei 2022 kregen alle erkende ventilatieverslaggevers een uitnodiging per mail voor het leerplatform. Wilt u deze uitnodiging opnieuw ontvangen, neem dan contact op via ventilatie@bcca.be.

Jaarlijkse kostprijs erkende verslaggevers

Elk bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage voor de erkenning als bedrijf voor ventilatieverslaggeving en om de algemene werking van het Kwaliteitskader te ondersteunen, zie prijzentabel.

Indien een persoon zich kwalificeert voor alle taken of voor één of meerdere deeltaken, dan dient er slechts 1 bijdrage betaald te worden.

Nieuws over het online platform

(20/06/2023) Technische migratie van het betaalsysteem 27/06

Op 27 juni 2023 voorziet onze leverancier voor online betalingen een technische migratie. Als u problemen ondervindt met het elektronische betaalsysteem, gelieve dan contact op te nemen via ventilatie@bcca.be.

(2/06/2023) Tijdelijke onderbreking examenmodule

Door wijzigingen aan de interface van de provider van de examenmodule, is het afleggen van theoretische examens tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u sinds 31/05 examens proberen afleggen, breng ons op de hoogte via ventilatie@bcca.be.

Klik hier voor meer berichten

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

U vindt alle details over het ventilatievoorontwerp in het PDF-document hieronder. Het bevat een overzicht van de vragen die u kan overlopen in overleg met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van de eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen voor de bouwheer/opdrachtgever.

Het Ventilatievoorontwerp in detail

 • De technische specificaties van het VVO vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument A beschrijft de minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (VVO), zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.
 • NAV heeft een praktische gids voor het ventilatievoorontwerp voor systemen C en D. U kan de gids bestellen op de website van NAV.

VVO checklist

BCCA vzw controleert via steekproeven en op basis van een checklist de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp en geeft vervolgens feedback aan de verslaggever. U kan deze checklist downloaden zodat u zelf kan controleren of alle componenten op het ventilatievoorontwerp zijn vermeld.

Download de checklist voor uw VVO:

als PDF
als xls

Voorbeelden van VVO’s

Voorbeeld 1 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 2 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 3 (Ventilatiesysteem C)

Voorbeeld 4 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 5 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 6 (Ventilatiesysteem D)

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt in het online platform van het Kwaliteitskader een ventilatieprestatieverslag opgesteld door één of meerdere erkende ventilatieverslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

 • Regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Doorstroomopeningen (DO)
 • Regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Mechanische ventilatie (MV)

Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende ventilatieverslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en voegt in het online platform de verschillende verslagen samen om het VPV op te maken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Een overzicht vindt u hier:

 • De technische specificaties voor de opmaak van het VPV vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS-P. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Enkele aandachtspunten voor de ventilatieverslaggever en veelgemaakte fouten bij het rapporteren in de EPB-aangifte, zoals opgesteld door het VEKA, kan u nalezen op:

Opmeten debieten en vermogens

Debiet- en optioneel vermogensmetingen worden uitgevoerd door de verslaggever Mechanische ventilatie. De eisen in verband met de meetapparatuur, de voorbereidingen van het gebouw en het ventilatiesysteem, de meting zelf en de verslaggeving, kan u vinden in volgende documenten:

Voor de verslaggeving van deze metingen kan u gebruikmaken van de template.

Eisen aan de meetapparatuur

De ventilatieverslaggever moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van Buildwise.

Dit toestel moet elke twee jaar worden gekalibreerd.

Dit toestel moet elke vijf jaar worden gekalibreerd.

Aankondiging metingen binnen het kwaliteitskader

Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd. Dit gebeurt via het online platform of via sms. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in op deze helppagina.

Indien u voor het doorsturen van de meetresultaten ter plaatse vaststelt dat de debieten niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan u het ventilatiesysteem opnieuw (laten) afstellen en een nieuwe meting uitvoeren alvorens u de resultaten doorstuurt. Indien dit niet meteen kan worden opgelost, moet u de meting afmelden voordat u de werf verlaat en deze op een later tijdstip opnieuw inplannen. Hoe dit te doen staat beschreven in de handleiding van het online platform.

Om binnen het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw metingen te mogen uitvoeren, is het belangrijk dat de betrokken ventilatieverslaggever over de juiste competenties beschikt en als verslaggever geactiveerd is binnen het kwaliteitskader. Dit betekent geslaagd zijn voor de theoretische toets Verslaggever mechanische ventilatie (MV) en de praktijktest voor het meten van mechanische debieten en elektrisch vermogen. Als deze testen niet bij BCCA vzw werden afgelegd, kan men hiervoor een vrijstelling aanvragen. Meer informatie kan u vinden op deze pagina.

Bovendien is het belangrijk om voor de betrokken ventilatieverslaggever de gebruiksvergoeding voor het huidige gebruiksjaar te betalen. Op die manier staat deze verslaggever op de lijst van gekwalificeerde ventilatieverslaggevers en zal deze van BCCA vzw updates ontvangen via nieuwsbrieven, toegang hebben tot het gratis online leerplatform, …. De tarieven kan u raadplegen op deze pagina.

Als de inspecteur van BCCA vzw op de werf vaststelt dat de persoon die de metingen uitvoert niet op deze lijst van gekwalificeerde ventilatieverslaggevers mechanische ventilatie staat, zal de inspecteur een onaanvaardbare niet-conformiteit vaststellen (ONCP1 – De vaststellingen of metingen gebeurden niet door een BCCA-gekwalificeerde verslaggever). De bijhorende sanctie zal dan altijd een hermeting door een gekwalificeerde ventilatieverslaggever zijn.

Merk op dat het steeds nodig is om bij het inplannen van een meting de juiste ventilatieverslaggever aan te duiden. Enkel de gekwalificeerde personen kunnen worden geselecteerd in het platform.

Correcte meetmethode

U kan bij het opmeten van de ventilatiedebieten zelf een methodiek kiezen. U kan kiezen om per ventiel steeds één meting met het meetapparaat uit te voeren, of om steeds drie keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om steeds 10 keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om uit te middelen over 30 seconden, … Het is daarbij wel belangrijk om de gekozen methode dan consequent toe te passen en niet in functie van het gewenste resultaat. U mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. U moet dus rapporteren wat u meet.

De rapportering van de mechanische debieten kan pas gebeuren als er niets meer wijzigt aan de installatie. Dit betekent dat alle ventielen geplaatst moeten zijn en dat ze afgesteld moeten zijn. Als u bijvoorbeeld aan het laatste ventiel dat u opmeet nog aanpassingen doet om het gewenste debiet te halen, moet u ook alle andere ventielen opnieuw opmeten vooraleer u het resultaat als definitief rapporteert. Als u alle debieten heeft opgemeten, meldt u de meting af en stuurt u de resultaten door via het online platform of per sms. Dat resultaat wordt doorgegeven aan onze inspecteurs.

In sommige situaties is het niet altijd duidelijk hoe u het debiet kan opmeten. Een aantal typevoorbeelden van deze uitdagende situaties hebben we samengebracht in het document Praktische uitdagingen, waarbij telkens wordt aangegeven wat wel en niet aanvaardbaar is volgens de Consultatiecommissie van BCCA vzw.

Vaststellen prestaties van vaste componenten

Naast het opmeten van de mechanische debieten, moeten er ter plaatse vaststellingen gebeuren over de productprestaties van de verschillende vaste componenten. Dit gebeurt door de verschillende verslaggevers RTO, DO, RAO en MV die zijn aangesteld voor de EPB-eenheid.

Mechanische ventilatie

Als verslaggever mechanische ventilatie rapporteert u dus ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het vraaggestuurde ventilatiesysteem. Indien de unit niet is opgenomen in de lijst op www.epbd.be moet u ook het thermisch rendement van de warmtewisselaar rapporteren, gemeten volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit.

Doorstroomopeningen

Voor doorstroomopeningen maakt men onderscheid tussen grote openingen, doorstroomroosters en spleten onder binnendeuren.

De regels voor grote openingen zijn terug te vinden in de EPB-pedia van VEKA.

Met doorstroomroosters worden producten bedoeld die in de muur, in de deur of in het kader rond de deur worden ingewerkt. Niet eender welk rooster is een geldige doorstroomopening: het debiet bij 2Pa drukverschil over het rooster moet gekend zijn. Vaak worden deze roosters gemaakt omdat ze esthetischer zijn dan een spleet onder de deur en ze akoestisch dempend zijn.

Als de doorstroomopening een spleet onder de binnendeur is, dan is de netto oppervlakte gelijk aan de hoogte van de spleet gemeten vanaf het afgewerkte vloeroppervlak tot aan de onderzijde van de deur, vermenigvuldigd met de breedte van de deuropening, zie ook de EPB-pedia van VEKA. Als breedte van de deuropening mag de dagmaat worden ingevoerd, zonder rekening te houden met de aanslaglatten. Als de vloerbekleding nog niet is geplaatst, wordt bij het opmeten (tussen de onderzijde van de deur en de uitgemeten nul-vloerpas) rekening gehouden met de dikte van de toekomstige vloerbekleding. Bij tapijt, keramische tegels … zal dat meestal 1 cm zijn, terwijl parket, natuursteentegels … dikker zullen zijn. Als de vloerbedekking nog niet gekend is, wordt er bij ontstentenis gerekend met een dikte van 1 cm. Een spleet onder de binnendeur is pas een geldige doorstroomopening als ze minstens 5 mm hoog is.

Let ook op als de vloerafwerking tussen beide ruimtes verschillend is. Als er een overgangsprofiel geplaatst wordt zoals in de foto hierboven zal de hoogte van de spleet kleiner zijn dan de spleet onder de geopende deur.

Indien een binnendeur nog niet aanwezig is wanneer het VPV wordt opgesteld, rapporteert u de deuropening als een grote opening. De deur die later zal geïnstalleerd worden, moet wel toelaten dat het doorstroomdebiet gerealiseerd wordt.

Regelbare toevoeropeningen

Een belangrijke groep van RTO’s vormen de roosters met een variabele lengte, waarvan het totale debiet dus afhangt van de lengte van het rooster en de producteigenschappen van het rooster zoals de nuldebietlengte (L0) en het debiet per lopende meter (q0) van het rooster. Deze producteigenschappen worden bepaald in een labo en kan u terugvinden in documentatie van de fabrikant of op de website www.epbd.be, productgroep 4.1.

Ook de lengte van het rooster moet correct gerapporteerd worden. Voor de lengte van het rooster kunnen twee definities gebruikt worden. In de toelichtingsfiche van de RTO’s opgenomen in databank op www.epbd.be staat een definitie die kan verschillen van de definitie die gehanteerd wordt door het VEKA, beschreven op de EPB-pedia.

In de EPB-productgegevens databank wordt voor de lengte van de RTO telkens de zaagmaat, van binnenuit gemeten genomen. Deze staat los van de dagmaat van de RTO.

VEKA hanteert volgende definitie voor de lengte van de RTO:

 • Voor een RTO op het venster, dus geplaatst op het raamprofiel:
  • Als de kopstukken (= blinde stukken zonder ventilatieopeningen) elk smaller zijn dan 2 cm: de dagmaat van het venster (= vensterbreedte, gemeten tussen de dagkanten langs de buitenzijde)
  • Als de kopstukken elk breder zijn dan 2 cm: de gemeten dagmaat verminderd met de kopstukken
 • Voor een RTO in een venster, dus geplaatst op het glas:
  • De gemeten lengte van het rooster, verminderd met de kopstukken

In de praktijk zullen beide definities een verschil in lengte opgeven van minder dan 10cm. In overleg met de consultatiecommissie werd beslist dat beide definities aanvaard zullen worden binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw.

Controles en handhaving door BCCA vzw

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de verslaggeving bij aanvraag van het VPV. Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de verslaggeving worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met de coördinator van het dossier.

Bij een controle ter plaatse (in situ controle) zal een BCCA inspecteur de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties controleren. Bij een desktop controle zal de verslaggeving worden gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Er zijn vier mogelijkheden voor dergelijke inspecties:

 • op basis van de ventilatiemeting (na eind sms of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt betrouwbaarheid van de meting (oa. aanwezigheid gekwalificeerde verslaggever, correct gebruik van meetapparatuur, …) en het gerapporteerde meetresultaat gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen zoals roosters of de ventilatie-unit) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens ventilatiemeting (na start, voor eind SMS ventilatie of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt de betrouwbaarheid van de meting gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens inspectie binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid: daarbij kunnen verschillende aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • op basis van VPV desktopcontrole: daarbij wordt de rapportering gecontroleerd op basis van waarnemingen, correctheid en volledigheid van rapporteren, hierbij is het nog mogelijk om een afspraak te maken met de coördinator om ter plaatse verdere waarnemingen te doen

Een in situ controle zal meestal gebeuren wanneer de verslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. Daarom moet u de planning van de meting minstens de dag voordien ingeven in het online platform. Een meting op dinsdag om 10u ’s ochtends, moet u dus ten laatste maandagavond om middernacht in het online platform registreren. Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is, kan u de planning ook de dag zelf ingeven. U moet dan bijkomend een e-mail sturen naar ventilatie@bcca.be met de reden van de uitzondering. Ook tijdens de meting zijn er enkele praktische regels te volgen. Er moet minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform). Als er een inspectie zal uitgevoerd worden, wordt u geïnformeerd binnen 5 minuten nadat u de meetresultaten heeft doorgegeven. Zorg er dus steeds voor dat u de meting afmeldt voor u de werf verlaat, zodat een inspectie zonder nutteloos tijdverlies kan verlopen. Na contact met de ventilatieverslaggever heeft de inspecteur nog 15 minuten om ter plaatse te geraken. Om de communicatie met de inspecteur vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw gsm-nummer in het online platform op te geven.

Wanneer een inspectie wordt uitgevoerd, zal de inspecteur u vragen om met uw meettoestel een aantal metingen opnieuw uit te voeren en deze resultaten vergelijken met de debieten die u heeft doorgestuurd. Deze mogen uiteraard maar binnen bepaalde grenzen afwijken. De gehanteerde toleranties en gevolgen kan u raadplegen in Bijlage 8 van de Beschrijving van het Kwaliteitskader Ventilatie BCCA vzw: tabel niet-conformiteiten en sancties. Het is ook mogelijk dat de inspecteur een aantal metingen controleert met eigen meetapparatuur.

Sanctiebeleid

De consultatiecommissie heeft een tabel niet-conformiteiten en sancties opgesteld waarin opgelijst staat hoe zwaar bepaalde onregelmatigheden worden ingeschat en welke sancties daar kunnen tegenover staan voor het bedrijf van de ventilatieverslaggever. Elke vastgestelde niet-conformiteit zal op basis van deze tabel door de beoordelingscommissie worden beoordeeld. Deze tabel zal in overleg met de consultatiecommissie worden geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen.

Wie kan erkend verslaggever worden?

Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur … Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever. Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever

U kan zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via het online platform. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar het online platform en registreer uw bedrijf. (Voor hulp klik hier)
 2. Link uw account aan uw natuurlijke persoon zodat u uw behaalde competenties steeds kan ophalen voor een andere account. (Voor hulp klik hier)
 3. Voeg eventueel bijkomende medewerkers toe. (Voor hulp klik hier)
 4. Schrijf de medewerkers in voor de theoretische modules. (Voor hulp klik hier) Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag op basis van een opgeladen saldo (Voor hulp klik hier).
 5. De kandidaten kunnen deze toets na betaling onmiddellijk afleggen, maar kunnen deze ook inplannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score. (Voor hulp klik hier).
 6. Wie slaagt kan vervolgens toegang krijgen tot het online platform om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is. Deze functies moeten worden geactiveerd in het online platform. (Voor hulp klik hier)
 7. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via het online platform om deze praktische test af te leggen.

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

BCCA is erkend als opleidingsinstelling door het VEKA voor het geven van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers. Deze opleiding komt in aanmerking voor 6u15 vorming met vrije inhoud.

NIEUW BCCA is erkend als opleidingsinstelling door Vlaio voor de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O248435. Deze opleiding komt in aanmerking voor 6u15 vorming. Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de opleidingsdag.

 • donderdag 14 maart 2024 van 8u30 tot 16u30 (kantoren van BCCA vzw, Diegem)

Bij voldoende interesse organiseert BCCA vzw op aanvraag bijkomende opleidingen. Als u interesse heeft, kan u ons contacteren via ventilatie@bcca.be.

Inhoud vrijwillige opleiding

Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met het online platform voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Voorwaarden

Hou rekening met deze voorwaarden voor u zich inschrijft voor een theoretische opleiding:

 • Zorg voor een goede voorkennis van de EPB-regelgeving over ventilatie, de STS-P 73-1 technische specificaties en de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en D) en hun werking.
 • Er bestaat 1 cursus voor alle taken van de ventilatieverslaggever. Het is dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor één of meerdere deeltaken.
 • Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en leert de deelnemers niet om een ventilatie-installatie te ontwerpen of te plaatsen.

Kostprijs 2024

De opleiding tot ventilatieverslaggever kost 250 EUR + BTW.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de ventilatieverslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL)
 • Coördinator (CO)
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS)
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO)
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV)

U kan de prijzen hier raadplegen.

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via het online platform. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktijktest. Hierbij evalueren we of de kandidaat-ventilatieverslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten en of deze apparatuur correct gebruikt wordt.

Verloop van de praktijktest

De test bestaat erin dat u 10 debieten moet opmeten: 5 extractiedebieten en 5 pulsiedebieten. De debieten liggen allen tussen 20m³/h en 90m³/h, gangbare ventilatiedebieten in residentiële ventilatiesystemen. Daarnaast moet u ook het elektrisch vermogen van de ventilator opmeten.

De setup is zodanig ontwikkeld dat de debieten aan de ventilatiemond kunnen gemeten worden met de meest gangbare debietmeettoestellen. De ventilator wordt aangesloten met een normaal stopcontact en werkt op 230V.

U brengt de meettoestellen mee die u in de praktijk zal gebruiken om deze metingen (debiet én vermogen) uit te voeren. Deze toestellen moeten niet uw eigendom zijn, maar u moet ze wel correct kunnen gebruiken en ze moeten ook voldoen aan de eisen die hieronder vermeld staan. U brengt ook de kalibratiedocumenten van de toestellen mee.

Om de kwalificatie verslaggever Mechanische ventilatie te halen, moet u aantonen dat u – naast de ventilatiedebieten – het ventilatorvermogen correct kan opmeten, ook al is het in de ventilatieverslaggeving niet verplicht om het ventilatorvermogen op te meten. Enkel het correct meten van de debieten en vermogen wordt getoetst op de test, u moet zelf geen verslag van de metingen opmaken.

Na afloop van de praktijktest krijgt u het resultaat van de test op papier mee. U bent geslaagd als alle metingen binnen 15% van de referentiewaarde liggen. Een paar dagen later wordt u dan erkend als verslaggever mechanische ventilatie. Dat betekent dat uw bedrijfsnaam in de lijst van erkende bedrijven zal verschijnen en dat u metingen zal kunnen registreren in het online platform.

De praktijktest zal op termijn op verschillende locaties worden georganiseerd.

Voorwaarden voor deelname aan de test

Om te kunnen deelnemen aan de praktijktest moet u reeds geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever Mechanische ventilatie’ (MV)

De kandidaat-ventilatieverslaggever moet beschikken over een geschikte en gekalibreerde debietmeter en vermogensmeter. Voor meer info, klik hier.

Inschrijven voor de praktijktest

De kostprijs voor de praktijktest kan u hier vinden.

Inschrijven voor de praktijktest gebeurt via het online platform. In ons helpcentrum kan u de stappenplan en video ondersteuning raadplegen. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden.

Elders verworven competenties

Als u al een examen voor ventilatieverslaggeving hebt afgelegd bij een andere instelling, kan u een vrijstelling aanvragen via ventilatie@bcca.be. De procedure voor de aanvraag staat beschreven in §7.4 uit het reglement “Beschrijving van het Kwaliteitskader Ventilatie BCCA vzw”.

Webinars

BCCA vzw biedt een gratis leerplatform aan voor ventilatieverslaggevers die door BCCA vzw erkend zijn. Dit leerplatform bestaat uit webinars over verschillende aspecten van ventilatie. We bieden dit platform aan op advies van de Consultatiecommissie met als doel de kennis van de ventilatieverslaggevers op peil te houden en te verbeteren. Op deze manier werken we aan permanente vorming en kennisverspreiding om de kwaliteit van de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen te kunnen verbeteren.

De eerste drie onderwerpen die we behandelen, zijn:

 • Algemene inleiding op het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw
 • Demo online platform
 • Rapporteren van ventilatie-unit

Op 16 mei 2022 kregen alle erkende ventilatieverslaggevers een uitnodiging per mail voor het leerplatform. Wilt u deze uitnodiging opnieuw ontvangen, neem dan contact op via ventilatie@bcca.be.

Jaarlijkse kostprijs erkende verslaggevers

Elk bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage voor de erkenning als bedrijf voor ventilatieverslaggeving en om de algemene werking van het Kwaliteitskader te ondersteunen, zie prijzentabel.

Indien een persoon zich kwalificeert voor alle taken of voor één of meerdere deeltaken, dan dient er slechts 1 bijdrage betaald te worden.