Binnen het kwaliteitskader ventilatie zijn er 9 inspecteurs actief om de debietmetingen op de werf en de prestatieverslagen in het online platform te controleren volgens de procedures uit ons reglement. Hierbij zorgen we ervoor dat de inspecties zo goed mogelijk verdeeld zijn over de verschillende erkende bedrijven, rekening houdend met eventuele verhoogde controlefrequenties als gevolg van niet-conformiteiten. In 2021 voerden de inspecteurs van BCCA vzw in situ controles uit bij 10% van de uitgevoerde metingen. Daarnaast werden 10% van de opgemaakte ventilatieprestatieverslagen desktop gecontroleerd

Indien er tijdens inspecties afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van wat in de STS-P 73-1 en/of de procedures van het kwaliteitskader is voorgeschreven, wordt het dossier behandeld volgens Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

In 2021 werd de beoordelingscommissie bij 8% van de uitgevoerde desktop inspecties en 4% van de uitgevoerde in situ inspecties geraadpleegd voor onaanvaardbare en/of grote niet-conformiteiten. Daarnaast werden ook desktop bij 2% van de inspecties en in situ bij 2% van de inspecties kleine niet-conformiteiten vastgesteld.

De 5 meest voorkomende afwijkingen die werden vastgesteld bij desktop en in situ inspecties zijn:

  • GNCM1 – De debieten en/of vermogen gerapporteerd in de SMS of ingegeven in het online platform komen niet overeen met de debieten in het ventilatieprestatieverslag. Wees voldoende aandachtig met het doorsturen van de debieten via SMS of het ingeven ervan in het online platform. Deze debieten moeten de werkelijkheid weerspiegelen en zijn onderwerp van de in situ controle. Ook bij desktop controles zal er gecontroleerd worden of de gerapporteerde debieten overeenstemmen met wat er op de werf werd gerapporteerd. Dit is immers cruciaal in de controle van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen.
  • KNCP2 – De SMS-berichten werden te snel na elkaar gestuurd of de meting werd te snel afgerond in de webapplicatie. Er moet minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform).
  • KNCR3 – De rapportering is niet volledig: niet alle componenten van de ventilatie-unit (ventilatoren, bypass, …) werden gerapporteerd. Het document Correcte rapportering beschrijft hoe u de prestaties van de ventilatie-installaties correct kan rapporteren en wie deze rapportering moet doen, zodat ook de EPB-verslaggever deze correct kan overnemen in de aangifte.
  • KNCP4 – Procedure werd niet gevolgd zonder verhindering van inspectie. Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd.
  • KNCR4 – Er wordt een ander type ventilatie-unit of vraagsturingssysteem, maar wel het correcte merk, vermeld in het ventilatieprestatieverslag dan vastgesteld bij een controle. Let goed op dat u de ontvangen informatie ter plaatse verifieert alvorens hierover te rapporteren.

De code komt overeen met de code in Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

Lees alles over controles en handhaving door BCCA vzw

18 maart 2022