Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader is de controle of de gegevens die in het prestatieverslag staan, overeenkomen met de werkelijke situatie in de woning. In dit artikel van deze nieuwsbrief geven we meer informatie over het controleproces, de regels voor de planning van metingen en de sancties die kunnen volgen na een controle met afwijkingen.

Om de betrouwbaarheid van de ventilatieprestatieverslagen te garanderen, is het nodig om zowel op de werf als nadien bij de verslaggeving inspecties uit te voeren. Controles op de werf kunnen gebeuren tijdens de meting, bv. voor debiet- en vermogensmetingen, maar ook op een ander moment bv. voor de vaste componenten van de ventilatie-installatie zoals de toevoerroosters, de ventilatie-unit, de doorstroomopeningen, enz. De vaste componenten kunnen immers gecontroleerd worden zonder dat de betreffende ventilatieverslaggever aanwezig is, bv. na afspraak met de coördinator van het dossier of tijdens de controle van de luchtdichtheidstest.

De informatie die de inspecteurs verzamelen tijdens deze controles ter plaatse, ook wel in situ controles of werfcontroles genoemd, wordt getoetst aan wat in het ventilatieprestatieverslag (VPV) staat tijdens de desktopcontrole of bureaucontrole. Er kunnen ook desktopcontroles uitgevoerd worden zonder dat er een inspectie op de werf is geweest. In dat geval wordt de volledigheid en de  consistentie van het ventilatieprestatieverslag gecontroleerd en of de procedures van het kwaliteitskader gevolgd werden zoals planning en aanmelding van de meting.

Een in situ controle zal meestal gebeuren wanneer de verslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. BCCA vzw streeft naar een efficiënte afhandeling van de inspecties. Daarom moet u de planning van de meting minstens de dag voordien ingeven in de webapplicatie. Een meting op dinsdag om 10u ’s ochtends, moet u dus ten laatste maandagavond om middernacht in de webapplicatie registreren.  Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is, kan u de planning ook de dag zelf ingeven. U moet dan bijkomend een e-mail sturen naar ventilatie@bcca.be met de reden van de uitzondering. Ook tijdens de meting zijn er enkele praktische regels te volgen. Er moet  minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of de webapplicatie) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of de webapplicatie). De inspecteur zal u op dat moment verwittigen als er een inspectie zal plaatsvinden. Na contact met de ventilatieverslaggever heeft de inspecteur nog 15 minuten om ter plaatse te geraken. Om de communicatie met de inspecteur vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw gsm-nummer in de applicatie op te geven.

Tijdens de controles die tot nu toe zijn uitgevoerd, hebben we diverse onregelmatigheden (ook wel niet-conformiteiten genoemd) vastgesteld. Tijdens de opstartfase van de controles hebben we vooral gesensibiliseerd over correctheid van meten en rapporteren. Vanaf het najaar zal er strenger worden opgetreden bij grote onregelmatigheden.

De consultatiecommissie heeft een tabel opgesteld waarin opgelijst staat hoe zwaar bepaalde onregelmatigheden worden ingeschat en welke sancties daar kunnen tegenover staan voor het bedrijf van de ventilatieverslaggever. Elke vastgestelde niet-conformiteit zal op basis van deze tabel door de beoordelingscommissie worden beoordeeld. Deze tabel zal in overleg met de consultatiecommissie worden geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen.

Bemerk in deze tabel dat er ook respect gevraagd wordt voor de organisatie van het kwaliteitskader en dat controles bemoeilijken ook tot sancties kan leiden.

Lees alles over controles en handhaving door BCCA vzw