Binnen het kwaliteitskader ventilatie zijn er 9 inspecteurs actief die debietmetingen op de werf en de prestatieverslagen in het online platform controleren volgens de procedures uit ons reglement. Hierbij zorgen we ervoor dat de inspecties zo goed mogelijk verdeeld zijn over de verschillende erkende bedrijven, rekening houdend met eventuele verhoogde controlefrequenties als gevolg van niet-conformiteiten. In 2022 voerden de inspecteurs van BCCA vzw in situ controles uit bij 10,1 % van de uitgevoerde metingen. Daarnaast werden 10,1% van de opgemaakte ventilatieprestatieverslagen desktop gecontroleerd.

Indien we tijdens inspecties afwijkingen vaststellen ten opzichte van wat in de STS-P 73-1 en/of de procedures van het kwaliteitskader is voorgeschreven, behandelen we het dossier volgens Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

In 2022 hebben we de beoordelingscommissie bij 12,6% van de uitgevoerde desktop inspecties en 9,6% van de uitgevoerde in situ inspecties geraadpleegd voor onaanvaardbare en/of grote niet-conformiteiten. Daarnaast hebben we ook bij 15% van de desktopinspecties en bij 10,3% van de in-situ inspecties kleine niet-conformiteiten vastgesteld.

De 6 meest voorkomende afwijkingen die werden vastgesteld zijn:

  • KNCP2 – De Sms-berichten werden te snel na elkaar gestuurd of de meting werd te snel afgerond in de webapplicatie. Er moet minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform).
  • GNCM1 – De debieten en/of vermogen gerapporteerd in de SMS of ingegeven in het online platform komen niet overeen met de debieten in het ventilatieprestatieverslag. Wees voldoende aandachtig met het doorsturen van de debieten via SMS of het ingeven ervan in het online platform. Deze debieten moeten de werkelijkheid weerspiegelen en zijn onderwerp van de in situ controle. Ook bij desktop inspecties controleren we of de gerapporteerde debieten overeenstemmen met wat er op de werf werd gerapporteerd. Dit is cruciaal in de controle van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen.
  • KNCR3 – De rapportering is niet volledig: niet alle componenten van de ventilatie-unit (ventilatoren, bypass, …) werden gerapporteerd. Het document Correcte rapportering beschrijft hoe u de prestaties van de ventilatie-installaties correct kan rapporteren en wie deze rapportering moet doen, zodat ook de EPB-verslaggever deze correct kan overnemen in de EPB-aangifte.
  • KNCP4 – Procedure werd niet gevolgd zonder verhindering van inspectie. Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft u als verslaggever mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf meldt u de meting aan en bij afronden stuurt u de resultaten door.
  • GNCP1 – Procedure werd niet gevolgd. Hierdoor werd het uitvoeren van een inspectie verhinderd. Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen moet u als verslaggever mechanische ventilatie de procedure voor planning en aanmelding van de meting volgen (klik hier voor meer uitleg over controles en handhaving). Wanneer u deze procedure niet correct volgt en onze inspecteur hierdoor geen controle kon uitvoeren, zullen we in samenspraak met de beoordelingscommissie een hermeting volgens de procedure opleggen.
  • GNCM8 – Voorbereiding van het gebouw werd niet volgens STS-P 73-1 uitgevoerd met een verwachte impact groter dan of gelijk aan 15% op het totale afvoerdebiet of het totale toevoerdebiet (het kleinste van beide is bepalend voor de drempel). Paragraaf 5.4.1.1 van STS-P 73-1 beschrijft de voorbereidingen aan een gebouw en het ventilatiesysteem die voor de meting moeten worden uitgevoerd.

De code komt overeen met de code in Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

Lees alles over controles en handhaving door BCCA vzw

2 maart 2023