Binnen het kwaliteitskader ventilatie zijn er 9 inspecteurs actief om de debietmetingen op de werf en de prestatieverslagen in het online platform te controleren volgens de procedures uit ons reglement. Hierbij zorgen we ervoor dat de inspecties zo goed mogelijk verdeeld zijn over de verschillende erkende bedrijven, rekening houdend met eventuele verhoogde controlefrequenties als gevolg van niet-conformiteiten. In 2020 voerden de inspecteurs van BCCA vzw 431 in situ controles uit bij 182 bedrijven en 313 desktop controles bij 212 bedrijven.

Indien er tijdens inspecties afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van wat in de STS-P 73-1 en/of de procedures van het kwaliteitskader is voorgeschreven, wordt het dossier behandeld volgens Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

In 2020 werd de beoordelingscommissie 46 keer geraadpleegd voor grote niet-conformiteiten. Dit is het geval bij 10% van de uitgevoerde desktop inspecties en 14% van de uitgevoerde in situ inspecties. Daarnaast werden desktop ook bij 7% van de inspecties en in situ bij 8% van de inspecties kleine niet-conformiteiten vastgesteld.

De 5 meest voorkomende afwijkingen die werden vastgesteld bij desktop en in situ inspecties zijn:

  • GNCM1 – De debieten en/of vermogen gerapporteerd in de SMS of ingegeven in het online platform komen niet overeen met de debieten in het ventilatieprestatieverslag. Wees voldoende aandachtig met het doorsturen van de debieten via SMS of het ingeven ervan in het online platform. Deze debieten moeten de werkelijkheid weerspiegelen en zijn onderwerp van de in situ controle. Ook bij desktop controles zal er gecontroleerd worden of de gerapporteerde debieten overeenstemmen met wat er op de werf werd gerapporteerd. Dit is immers cruciaal in de controle van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen.
  • KNCP4 – Procedure werd niet gevolgd zonder verhindering van inspectie. Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd.
  • ONCM1 – Er is een afwijking groter dan 20% vastgesteld tussen de controlemeting en het door de verslaggever gerapporteerde debiet of vermogen met het meettoestel van de verslaggever. U moet rapporteren wat u meet en mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. Meer informatie over het correct uitvoeren van metingen kan u nalezen in het document ‘Praktische uitdagingen’.
  • KNCP2 – De Sms-berichten werden te snel na elkaar gestuurd of de meting werd te snel afgerond in de webapplicatie. Er moet minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform).
  • GNCR6 – niet alle ventielen, RTO, DO, RAO werden gerapporteerd of er werden ventielen, RTO, DO RAO gerapporteerd die er niet zijn. U rapporteert ter plaatse de volledige toestand van het gebouw.

De code komt overeen met de code in Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

Lees alles over controles en handhaving door BCCA vzw

9 april 2021